Vyhlášená témata DP, BP, projektů

 V této sekci je uveden rámcový popis nově vyhlašovaných témat závěrečných prací (BP - bakalářských, DP - diplomových), dále semestrálních prací a projektů studentského grantového systému SGS. Na řešení jednotlivých témat je možné se podílet, pokud student projeví zájem a kontaktuje garanta příslušného tématu (tzn. autora článku). Po kliknutí na jméno autora článku se objeví kontaktní formulář s dalšími informacemi, který slouží např. k zaslání upřesňujícího dotazu k tématu, dohodnutí/návrhu termínu osobní schůzky s garantem vybraného tématu, zaslání návrhu vlastního tématu závěrečné práce/semestrálního projektu, případně zapojení se do odborné činnosti studentů v rámci projektů studentského grantového systému SGS s možností získání stipendia.

Témata prací jsou rozčleněna do několika kategorií, dle jejich rozsahu (tzn. bakalářská, diplomová, doktorská práce, semestrální projekt, projekt SGS atd.). Témata je možné v některých případech (po dohodě s jeho garantem) upravit dle požadavků studenta včetně změny jejich rozsahu (bakalářská/diplomová práce/semestrální/SGS projekt atd.). Témata, která jsou označena symbolem ZADÁNO, jsou již rezervována/zadána.

Konstrukce z oblasti vysokofrekvenční techniky a elektroniky

Témata vhodná zejména pro studenty se zájmem o praktickou konstrukci elektroniky s vazbou na vysokofrekvenční techniku a radioelektroniku pro účely sdělování nebo měření.

Číst dál...

Družicová komunikace

Skupina témat týkající se experimentů a rozšiřování pozemní stanice družicové komunikace provozované na FEL v Plzni. Vhodné zejména pro studenty se zájmem o vesmírnou techniku, astronomii nebo netradiční rádiovou komunikaci. Témata lze rozdělit do oblasti přípravy SW nebo přípravy HW který umožní zavést nové experimenty nebo vylepšit výsledky těch stávajících.

Číst dál...

Měření záznamové úrovně gramofonového záznamu

Podstatou projektu je návrh a realizace měřící metody/měřícího pracoviště pro co nejpřesnější absolutní měření záznamové úrovně na gramofonových deskách. Spolupráce s firmou GZ Media. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Číst dál...

Návrh a realizace metody pro měření technických parametrů gramofonových přenosek

Podstatou projektu je návrh a realizace měřící metody/měřícího pracoviště pro ověřování technických parametrů gramofonových přenosek (amplitudové/fázové frekvenční charakteristiky, nelineární zkreslení, citlivost...) a příprava měřících signálu pro výrobu optimálně navržené měřící gramofonové desky. Spolupráce s firmou GZ Media. Možnost získání stipendia při řešení DP.

Číst dál...

Měření šumových parametrů operačních zesilovačů

Podstatou projektu je realizace měřící metody pro ohodnocení šumových vlastností operačních zesilovačů s podporou moderních měřících přístrojů a s možností automatizovaného výpočtu šumových parametrů z provedených měření tak, aby zrealizovaný přípravek a následný výpočet šumových poměrů umožňoval optimální výběr jednotlivých kusů testovaných OZ s cílem vybrat ty kusy, které jsou optimální z hlediska šumových poměrů, tj. maximálního dynamického rozsahu.

Číst dál...

Měření nízkofrekvenčních zesilovačů

Podstatou projektu je praktická realizace kompletních měřících postupů normalizovaných pro oblast testování a měření technických parametrů výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů, jejich implementace s využitím vhodné měřící techniky s cílem celou měřící proceduru maximálně zautomatizovat včetně možnosti tisku výsledků měření/generování měřících protokolů.

Číst dál...

Podkategorie