Zpracování fotografií v Matlabu

ZADÁNO - Ondřej Virt

V současné době existuje celá řada grafických editorů (včetně bezplatných) pro práci s fotografiemi, které nabízí širokou škálu funkcí pro úpravu fotografií, avšak rozsah těchto funkcí bývá obdobný a využívají zpravidla základní metody zpracování obrazové informace. Cílem projektu není konkurovat těmto programům. Cílem je vytvořit v Matlabu ukázkové skripty pro vybrané a méně běžné algoritmy zpracování obrazu, ilustrující pro výuku způsob fungování algoritmu a grafickou aplikaci umožňující jednoduchou konfiguraci parametrů těchto algoritmů. Tyto skripty by se měly stát základním stavebním prvkem pro individuální práci zkušeného grafika nad vybranými typy zkreslení obrazu, se kterým si standardní aplikace neporadí. 

Cílem SGS projektu (a případné navazující diplomové práce) je v Matlabu vytvořit co nejširší portfolio konfigurovatelných skriptů, opravujících zkreslení obrazu méně tradičními metodami vhodnými pro konkrétní situace. Jedná se zejména o metody omezení šumu využívající nelineární zpracování se zachováním ostrosti obrazu (mediánové filtry, rotující masky, interpolace hodnot s vyloučením extrémů) a metody umožňující lokální doostření obrazu při známém nebo odhadnutém charakteru zdroje rozostření (např. zaostření nečitelně rozmazané SPZ jedoucího automobilu).

Zájemce o téma by neměl mít problém s porozuměním anglicky psaným textům, vzhledem k převaze zahraniční literatury a měl by mít základy jakéhokoliv programovacího jazyku (indexování polí, cykly, podmínky,...).