Vícestavové rozmítané modulace pro robustní přenos dat ze satelitu

Zajímavou alternativu ke klasickým modulacím představují tzv. rozmítané modulace (chirp modulation), kde přenos dat se realizuje pomocí postupné změny kmitočtu nosné během vysílání jednoho modulačního symbolu. Volbou šířky kmitočtového pásma, přes které dochází k rozmítání nosného kmitočtu, se do energetické bilance spoje zavádí procesní zisk, který napomáhá udržet rádiový přenos i za velmi nepříznivých podmínek v rádiovém kanále.

 Při rádiovém spojení se satelitem mohou nastat situace, kdy je potřeba přenášet povely pro záchranu satelitu alespoň minimální přenosovou rychlostí i při velmi nepříznivých podmínkách. Ty mohou nastat v důsledku nerozvinutí antény satelitu, při poruše koncového výkonového zesilovače v radiovysílači satelitu, vlivem nedostatku elektrické energie při poruchovém stavu napájecího subsystému, apod. V takovém případě se využívají modulace s rozprostřeným spektrem, které mají vysokou energetickou účinnost. Jedním z druhů modulací s rozprostřeným spektrem jsou právě rozmítané modulace. Ty mohou nabídnout zajímavé vlastnosti pro realizaci na pikosatelitech CubeSat. Cílem studentského grantového projektu (a v případě zájmu i diplomové práce) bude realizace vícestavových modulací (modulátoru a demodulátoru) v prostředí Matlab s ověřením závislosti mezi bitovou chybovostí přenosu (BER) a kvalitou přijímaného signálu (Eb/N0).