Efektivní komunikační systém pro pozemní spoje

Rámcovým tématem diplomové práce / diplomových prací je postupná praktická realizace komunikačního systému využitelného pro digitální přenos hlasu v rámci kmitočtových pásem určených pro místní bezdrátové informační systémy (místní rozhlasy, varovné systémy,...).

Téma je pro diplomovou práci na akademický rok 2013/2014 volné, je možné se také do vývoje zapojit v rámci studentské grantové soutěže, a to nejlépe během prvního ročníku navazujícího studia s pozdějším upřesněním tématu diplomové práce na další akademický rok.

O tématu diplomové práce - Efektivní komunikační systém pro pozemní spoje

V rámci tématu by se jednalo o experimentální realizaci systému přenosu dat pro pozemní komunikaci (nutno počítat s mnohocestným šířením, kdy do místa přijímače přichází i zpožděné repliky signálu odrazy od překážek) pomocí softwarově definované radiostanice USRP-2920, řízené z prostředí Labview. Cílem projektu/diplomové práce by bylo realizovat přenos dat v úzkopásmových kanálech 10 kHz až 20 kHz, které se využívaly pro analogový přenos hlasu AM, FM, SSB modulací. Dnes se tyto úzkopásmové kanály využívají v bezlicenčních pásmech pro jednoduché datové přenosy (dálková ovládání s FSK nebo OOK modulací), které nemají dostatečnou kapacitu pro přenos kvalitního zvuku. Cílem by bylo vyzkoušet realizovat některý z moderních přenosových formátů s vysokou spektrální účinností (OFDM, MC-CDMA) obdobně jako v DRM rozhlasu. Takovýto systém by bylo možné využít pro bezdrátové místní informační systémy (místní rozhlasy) BMIS, kde se dosud používají analogové úzkopásmové FM modulace.

Druhá možná cesta vývoje by mohla směřovat k technicky podstatně méně dokonalému řešení, ale při maximálním možném zachování využití stávajících technologií (tj. vysílačů a přijímačů pro úzkopásmovou analogovou FM modulaci) s vnořeným digitálním přenosem. Zde by se jednalo o výpočet a experimentální ověření datových toků, které by bylo možné přenášet zanesením signálů klasických digitálních modulací OFDM/M-QAM do audio cesty stávajících zařízení (modulační vstup FM modulátorů) a jejich zpracováním z audio výstupů stávajících FM přijímačů.