Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy - Aktivity studentů oboru TM

Telekomunikační a multimediální systémy

Nadstandardní aktivity studentů v průběhu studia a jejich zapojení do projektů

 • Práce na studentských grantových projektech

Během prvního ročníku navazujícího magisterského studia je možné si vytvořit vlastní projekt nebo se zapojit do vyhlášeného odborného projektu, v rámci něhož získáváte finanční prostředky na jeho realizaci a také odměnu formou stipendia vyplaceného v dávkách v průběhu řešení projektu. Řešení projektů je pro Vás přínosné především z těchto důvodů:

 • získáváte mimořádné stipendium po dobu řešení projektu
 • seznámíte se detailně s řešenou problematikou, moderními sw nástroji pro analýzu/syntézu, CAD systémy používanými v průmyslu, špičkovou měřící technikou, získáte praktické zkušenosti atd.
 • jste vedeni k vědecké práci, analýze problému, nalezení jeho optimálního řešení, systematické přípravě a vyhodnocování experimentů, tvorbě technických zpráv, odborných článků, máte možnost publikovat výstupy řešení projektu v časopisech a na konferencích (Vaše publikační a vědecké aktivity můžete připojit do Vašeho profesního životopisu jako nezpochybnitelnou odbornou aktivitu)
 • úspěšně řešený projekt může přejít v téma Vaší diplomové práce, což je nejlepší možný způsob, jak vytvořit velmi kvalitní závěrečnou práci v rámci Vašeho studia s minimálním časovým stresem a navíc finančně ohodnocenou formou stipendia

Příklady témat projektů řešených našimi studenty:

 • Subjektivní hodnocení kvality stereoskopického obrazu
 • Zjištění orientace pikosatelitu analýzou signálu z optických čidel
 • Efektivní komunikační systém pro pikosatelity
 • Návrh, implementace a ověření metodiky pro testování a měření technických parametrů AD/DA převodníků s velkým dynamickým rozsahem
 • Ověření možností využití nástrojů rozšířené počítačové podpory syntézy a optimalizace elektronických obvodů pomocí obvodových simulátorů
 • Využití moderních přenosových technologií v dohledových a zabezpečovacích systémech - návrh a realizace převodníku protokolu Contact ID na protokol TCP
 • Moderní objektivní měřící metody určené pro měření kvality telekomunikační hovorové služby
 • Metody pro měření nf přenosových parametrů analogových a digitálních telefonních terminálů a možnosti jejich praktické realizace
 • Psychoakustické měřící metody optimalizované pro měření nízkofrekvenčních zvukových částí multimediálních a sdělovacích zařízení
 • Moderní objektivní měřící metody používané při zpracování digitálních multimediálních signálů se zaměřením na kvalitu telekomunikační hovorové služby atd.
 • Práce na projektech oddělení Telekomunikační a multimediální techniky

Během minulých let jsme řešili výzkumné, realizační i výukové projekty, do kterých v případě zájmu přibíráme na výpomoc aktivní a zapálené studenty oboru TM. Jedním z dlouhodobě řešených vědeckých projektů s výrazným podílem studentů na jeho řešení je vývoj univerzitního pikosatelitu PilsenCUBE. Dále se studenti účastní dalších projektů např. formou přípravy nových laboratorních úloh, podílejí se na rozvoji měřících pracovišť, na inovaci a rozšiřování výuky v rámci projektů Fondu rozvoje vysokých škol. Zde můžeme jmenovat např. projekty:

 • Inovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibrace
 • Inovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysílání
 • Inovace laboratorní výuky v oblasti hodnocení kvality zpracování a přenosu obrazové informace
 • Měření parametrů perspektivních systémů pro digitální rozhlasové vysílání
 • Měření parametrů satelitních systémů a jejich nasazení do výuky
 • Inovace výuky v oblasti zpracování a měření kvality přenosu zvukové informace sdělovacími zařízeními s využitím objektivních měřících metod
 • Rozšíření a inovace výuky v oblasti měření, testování audio systémů a nízkofrekvenčních zařízení
 • Vytvoření pracoviště pro experimentální výuku sdělovací techniky se zaměřením na digitální přenosové systémy a přístupové sítě
 • Rozvoj a zkvalitnění výuky v oblasti zvukových záznamových technologií, číslicového zpracování a reprodukce zvuku
 • Inovace výuky předmětů Semestrální projekt a Vývojové práce na projektech pro kombinovanou formu studia
 • Rozšíření možností výuky v akustických laboratořích do oblasti elektroakustiky
 • Rozšíření a modernizace výuky v oblasti digitálních zvukových technologií a systémů atd.
 • Zpracovávání diplomové práce již od prvního ročníku navazujícího studia

Protože kvalitní technicky zaměřená diplomová práce vyžaduje rozsáhlou analýzu problému a systematický návrh řešení včetně jeho realizace, umožňujeme studentům již na začátku magisterského studia vhodně vybrat a naplánovat řešení konkrétního tématu diplomové práce se zvoleným vedoucím, tzv. garantem závěrečné práce. Téma práce je pro Vás dlouhodobě rezervováno a můžete jej začít řešit s dostatečným časovým předstihem např. v rámci výše zmíněných studentských projektů, pokud je to vhodné a přínosné vzhledem ke zvolenému tématu a rozsahu práce. Později se můžete rozhodnout, zdali chcete zvolené téma dále závazně řešit jako svojí diplomovou práci. Získaný časový předstih Vám umožní nejen hlubší proniknutí do řešeného problému, ale také získáte více času na finální realizaci a na zvládnutí vývojových prostředků, apod. Tím Váš odborný potenciál opět vzroste nad standardní studijní rámec a zvýší se Vaše šance úspěšného získání vhodného zaměstnání, resp. budete disponovat výraznou výhodou při ověřování Vašich znalostí, schopností a odborných aktivit např. při vstupních pohovorech u potencionálních zaměstnavatelů. A zde skutečně platí, že se člověk učí pouze tím, co sám realizuje a řeší, tzn. na konkrétních příkladech a situacích. Svojí aktivní účastí na projektech předejdete nepříjemným situacím, kdy potencionální zaměstnavatel např. zjistí, že jste nikdy v ruce nedržel/a páječku, neumíte odpájet SMD prvek, nezvládáte obsluhu současné měřící techniky a měřících systémů, neumíte využívat žádné návrhové CAD systémy atd.

 • Přístup do laboratoří a konzultace s pracovníky oddělení, katedry a dalších pracovišť

Zajímáte se o vývoj elektronických systémů a snažíte se doma konstruovat, vyvíjet vlastní hw zařízení? Pak určitě tušíte, kolik měřících přístrojů a další techniky by jste potřebovali k oživování, vývoji, testování navrhovaného zařízení a jak je toto vybavení finančně nákladné. Nabízíme Vám po dohodě s konkrétním pracovníkem oddělení laboratorní zázemí s velmi kvalitní měřící technikou od světových výrobců (Rohde Schwarz, Agilent, Audio Precision, National Instruments, Tektronix...), SMD pájecí techniku a další přístrojové vybavení pro oživování včetně odborných konzultací. Výsledky své práce můžete např. prezentovat na místní konferenci Studentské vědecké odborné činnosti (https://svoc.fel.zcu.cz). Tato akce je pro Vás opět oponovanou zkouškou získaných odborných znalostí a provedené práce, navíc se jedná o soutěž, která Vám umožňuje srovnání s Vašimi ostatními kolegy a získání cen v případě úspěchu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (tm_obor_v4.pdf)tm_obor_v4.pdf[Prezentace oboru TM]6829 Kb01/06/15 20:51