Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy - Klíčové oblasti specializace oboru TM

Telekomunikační a multimediální systémy

Klíčové oblasti specializace oboru TM

  • Radiokomunikační technika

Studium radiokomunikační techniky je zaměřeno na výklad chování reálného přenosového prostředí (mnohacestné šíření signálu, úniky, dopplerův jev, meteorologické vlivy na pozemní a satelitní komunikaci) s návazností na výpočet a návrh energetické bilance rádiového spoje (propočet parametrů při požadované hranici chybovosti přenosu). Při studiu se řeší i moderní metody eliminace vlivu přenosového prostředí, jako jsou diverzitní systémy, systémy s rozprostřeným spektrem, s ortogonálním frekvenčním multiplexem, atd. Dále je studium zaměřeno do oblasti číslicového zpracování radiokomunikačních signálů (digitální up/down konverze, interpolace, decimace, softwarové řešení modulátorů a demodulátorů, softwarově definované rádio). Absolvent tak může odborně zvolit vhodnou formu komunikačního systému pro dané přenosové prostředí, navrhnout systém z hlediska energetické bilance celého spoje, případně realizovat dílčí části radiokomunikačních systémů.

Klíčové předměty oblasti: Televizní, rádiové a multimediální systémy (TRM), Radioelektronické systémy (RAS)

Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Realizace modemu QPSK na DSP procesoru s vizualizací IQ diagramu  Experimentální přenos obrazu digitální televize s užitím SDR  Měření parametrů signálu GPS  Příjem a vyhodnocování ADS-B signálů Uživatelské rozhraní pozemní stanice pro komunikaci s experimentálními satelity  Simulace VHDL modulace DSB  Symbolová synchronizace pro SDR  Anténní systém pozemní stanice pro komunikaci s experimentálními satelity

  • Televizní a obrazová technika

Studium televizní a obrazové techniky je zaměřeno na výklad základních principů snímací i reprodukční techniky obrazu, oblast číslicového zpracování obrazového signálu (redukce šumu, přepočet rozlišení) v softwarovém prostředí Matlab, oblast měření parametrů výstupních zařízení a jejich kalibrace (např. měření jasu, kontrastu, a barevného gamutu monitorů s kolorimetrem Minolta), měření přenosových systémů digitálního televizního vysílání DVB první a druhé generace (měření s generátory a přijímači DekTec a Alitronika, s analyzátorem Promax TV Explorer a Rohde Schwarz, modelování vlivu přenosového kanálu), oblast návrhu a analýzy anténních rozvodů signálů, oblast objektivního i subjektivního hodnocení kvality přenášeného obrazu, atd. Absolvent se tak může např. dobře orientovat v základních parametrech výstupních článků zobrazovacích zařízení a přístrojů, v metodikách jejich měření, může navrhovat specifický systém a metodiku kontroly výstupní kvality obrazu, může diagnostikovat a navrhovat řešení při problémech s příjmem digitálního televizního vysílání.

Klíčové předměty oblasti: Televizní, rádiové a multimediální systémy (TRM), Radioelektronické systémy (RAS)

Přehrát video - Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání

Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Aplikace DVBmonitor na platformě Linux pro embedded systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémyStudijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Testování parametrů zraku

  • Nízkofrekvenční elektronika a nízkofrekvenční měřící technika

V rámci specializovaných předmětů jsou studenti seznámeni s principy funkce základních topologií nízkofrekvenčních obvodů využívaných v oblasti zvukové techniky a systémů určených pro zpracování nízkofrekvenčních a nízkoúrovňových signálů. Jsou uvedeni do problematiky syntézy některých typických topologií zapojení (např. nízkoúrovňové korekční předzesilovače s definovaným průběhem frekvenčních charakteristik), dále se zabývají optimalizací obvodů z hlediska šumových poměrů (výpočty šumových napětí, způsoby jejich minimalizace), nelineárního zkreslení a dynamického rozsahu a predikcí technických parametrů navrženého zařízení při hromadné průmyslové výrobě s definovanou použitou součástkovou základnou. K těmto účelům využívají pokročilé metody analýzy a optimalizační postupy s využitím moderních návrhových CAD systémů z kategorie obvodových simulátorů Spice. Součástí výuky je i praktická realizace navržených zařízení, jejich oživení, ověření správné funkce a kompletní změření technických parametrů včetně porovnání výsledků měření s parametry definovanými při návrhu. Studenti jsou také seznámeni s moderními měřícími přístroji, jejich obsluhou a současnými měřícími metodami využívanými při nízkofrekvenčních měřeních a signálové analýze. Důraz je také kladen na zvládnutí obsluhy komplikovaných měřících systémů a sw nástrojů (např. LabView, Matlab) určených pro jejich automatizované řízení a vyhodnocení naměřených dat.

Klíčové předměty oblasti: Zvuková technika (ZVT), Zpracování zvuku a obrazu (ZZO)

Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Prototyp výkonového zesilovače 80W  Experimentální vzorek měřícího mikrofonního předzesilovače  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Prototyp cenově optimalizovaného aktivního monitoru pro poslech v blízkém aklustickém poli s možností korekce parametrů poslechového prostoru

  • Profesionální a komerční zvuková technika, akustika a elektroakustika

Studenti jsou seznámeni se základními akustickými veličinami, základními typy akustických polí, měřícími přístroji a metodami využívanými při akustických měřeních, s principy elektroakustických měničů a způsobem jejich měření s cílem získat praktické dovednosti využitelné v praxi. Dále se studenti zabývají problematikou principů funkce, topologiemi a technickými parametry profesionálních a komerčních zvukových zařízení využívajících analogové a především digitální zpracování zvukového signálu (záznamové a reprodukční technologie, zesilovače, analogové a digitální linkové přijímače/vysílače, převodníky atd.). Jsou také seznamováni se specifickými signálovými operacemi (algoritmy číslicového zpracování signálu), které jsou využívány v současných digitálních zvukových zařízeních (např. specifické způsoby kódování zvukového signálu). Součástí výuky je řešení semestrálních projektů specializovaných na probíranou problematiku s cílem upevnit znalosti a praktické schopnosti studenta a osvojit si způsob návrhu, realizace a vyhodnocení technických experimentů včetně prezentace výsledků dosažených při řešení projektů. Dále jsou součástí výuky semináře a exkurze na předních českých pracovištích, jenž se zabývají problematikou zvukové techniky (např. provozy Českého rozhlasu, GZ Media atd.)

Klíčové předměty oblasti: Zvuková technika (ZVT), Akustika (AK)

Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Měření hlukového pozadí, rychlého a pomalého kolísání pohonné jednotky gramofonu  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy

  • Anténní a mikrovlnná technika

V rámci studia anténní techniky je student seznámen s teorií šíření elektromagnetické vlny, principem fungování vedení a obvodů s rozloženými parametry a s návrhem anténních struktur v provedení klasickém i plošném (na DPS) za pomocí moderních CAD programů určených pro jejich návrh a analýzu. Součástí je i ověření návrhu pomocí měření v otevřeném poloprostoru a v bezodrazové komoře. Studium mikrovlnné techniky je zajištěno v předmětu obsahujícím základní teorii mikrovlnných obvodů, rozptylové parametry, výpočet impedančních přizpůsobení až po návrh složitějších prvků přenosového systému, jako jsou rozbočovače a slučovače signálu, směrové vazební členy, nízkošumové zesilovače pro velmi slabé signály nebo výkonové zesilovače. Při výuce jsou opět použity nejmodernější programy pro návrh a analýzu těchto obvodů. K dispozici je veškerá měřící technika na demonstraci vyučované teorie a pro ověření výsledků návrhu. Po absolvování těchto předmětů je student schopen plnohodnotného návrhu vysokofrekvenčních komunikačních systémů a je schopen dosáhnout jejich efektivního využití doplněním o speciální přenosové bloky, navržené na míru požadované aplikaci.

Klíčové předměty oblasti: Elektromagnetické vlny (EV), Antény (ANT), Radioelektronické konstrukce a měření (RKM), Radioelektronické systémy (RAS), Televizní, rádiové a multimediální systémy (TRM)

Navržený planární mikrovlnný obvod  Modelování antén  Měření vzorku patch antény  Navržený rozbočovač signálu GPS  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Testy mikrovlnných antén

  • Telekomunikační technika a informační technologie

Studenti jsou seznámeni s problematikou přenosu číslicových signálů a technikami využívanými při jejich přenosu, přenosovými prostředími a technickými limity platnými v těchto prostředích, dále se zabývají technikami zabezpečení přenosu dat proti chybám, metodami digitalizace hovorového signálu, objektivními metodami pro měření kvality přenosu hovorového signálu (QoS), jsou seznámeni s principy zařízení určených pro multiplexní přenos signálu, digitálními trakty, topologií telekomunikačních systémů, telefonními ústřednami a principy jejich funkce, metodami vhodnými pro jejich správnou optimalizaci a dimenzování, dále je řešena problematika přístupových sítí a také základy technologií určených pro přenos hlasu v IP sítích (VoIP). Další kurzy se zabývají síťovými technologiemi, směrovacími protokoly a koncepty, LAN přepínači, bezdrátovými technologiemi, WAN sítěmi a vývojem sw aplikací pro mobilní zařízení. Kurzy síťových technologií jsou realizovány v rámci  programu NetAcad, který je garantován společností Cisco Systems: Výuka síťových technologií v rámci oboru Telekomunikační a multimediální systémy

Klíčové předměty oblasti: Telekomunikační technika (TT), Telekomunikační systémy (TS), Komunikační sítě 1, 2, 3, 4 (KS1, KS2, KS3, KS4), Detekční a opravné kódování, implementace (DOK), Tvorba aplikací pro mobilní zařízení (TAM)

Navržený převodník protokolu Contact ID na protokol TCP  Zrealizovaná mobilní bezdozvuková akustická komora pro měření  elektroa-kustických parametrů telekomunikačních zařízení  Zrealizovaná mobilní bezdozvuková akustická komora pro měření  elektroa-kustických parametrů telekomunikačních zařízení  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Schéma zapojení pracoviště pro měření odolnosti ADSL modemů proti rušení  Pracovistě pro měření xDSL technologií  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy

  • Měřící technika, číslicové zpracování signálů a elektronika

V rámci specializovaných předmětů jsou studenti seznámeni s problematikou číslicového zpracování signálů a způsoby implementace metod číslicového zpracování signálů, dále se zabývají měřícími systémy, základními funkčními bloky měřících přístrojů, způsoby jejich technické realizace, topologií měřícího řetězu včetně automatizovaných měřících systémů a jejich řízením. Další kurz je věnován problematice napájecích obvodů a zdrojů používaných v moderních elektronických systémech a zařízeních.

Klíčové předměty oblasti: Číslicové zpracování signálů (CZS), Elektronické měřící přístroje (EMP), Elektronické měřící systémy (EMS), Elektronické napájecí zdroje (ENZ)

Navržený řídící počítač pikosatelitu PilsenCube  3D model řídícího počítače pikosatelitu PilsenCube  Motiv DPS řídícího počítače pikosatelitu PilsenCube  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Prototyp napájecího zdroje měřícího mikrofonního předzesilovače  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (tm_obor_v4.pdf)tm_obor_v4.pdf[Prezentace oboru TM]6829 Kb01/06/15 20:51