Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy

Telekomunikační a multimediální systémy

V článku je představen magisterský studijní obor Telekomunikační a multimediální systémy, jsou zde popsány klíčové oblasti specializace oboru a možnosti jeho studia. Článek je určen pro případné zájemce o studium oboru TM, kteří doposud nejsou rozhodnuti v jakém magisterském studijním oboru FEL ZČU dále pokračovat.

Charakteristika oboru Telekomunikační a multimediální systémy

Základní charakteristika oboru TM, proč ho začít studovat?

Studium magisterského oboru TM - Telekomunikační a multimediální systémy navazuje na bakalářský obor EAT - Elektronika a telekomunikace s cílem poskytnout dostatečné znalosti a dovednosti zajišťující úspěšný start odborného působení v soukromých společnostech nebo výzkumných centrech. Studenti jsou vedeni k využívání moderních návrhových CAD systémů, metod číslicového zpracování signálů, současné měřící techniky a měřících systémů a je rozvíjena jejich schopnost řešit reálné projekty (semestrální, grantové, diplomové) v několika klíčových oblastech, kterým je možné se pod individuálním vedením věnovat. Jedná se zejména o oblasti radiokomunikační techniky, anténní a mikrovlnné techniky, televizní a obrazové techniky, nízkofrekvenční techniky a elektroniky, zvukové techniky a telekomunikační techniky. Absolvent oboru také získává znalosti z obecné elektroniky a programování, které jsou využitelné v případě zaměstnání v elektrotechnickém průmyslu mimo výše uvedené specializované oblasti, např. při vývojových pracích v případě běžných elektronických zařízení a přístrojů. Laboratorní zázemí a měřící technika je pro všechny oblasti neustále kontinuálně modernizována, díky čemuž jsou studenti oboru TM v neustálém kontaktu se současnou moderní měřící technikou a dalším přístrojovým vybavením pokrývajícím velmi širokou oblast měření a testů sdělovacích systémů a elektroniky. Zaměření odborných předmětů v oboru je cíleno do oblastí:

 • Radiokomunikační technika
 • Televizní a obrazová technika
 • Nízkofrekvenční elektronika a nízkofrekvenční měřící technika
 • Profesionální a komerční zvuková technika, akustika a elektroakustika
 • Anténní a mikrovlnná technika
 • Telekomunikační technika a informační technologie
 • Měřící technika, číslicové zpracování signálů a elektronika

Požadavky kladené na uchazeče o studium oboru TM

Požadavky kladené na uchazeče o studium oboru TM je možné velmi stručně shrnout do následujících bodů:

 • úspěšný absolvent bakalářského studijního oboru FEL, který si jasně uvědomuje, že po ukončení navazujícího studia a s dosaženým titulem inženýr chce úspěšně získat zajímavé zaměstnání
 • zájem o specializaci v oblasti sdělovacích zařízení, informačních technologií a elektroniky

Klíčové oblasti specializace oboru TM

 • Radiokomunikační technika

Studium radiokomunikační techniky je zaměřeno na výklad chování reálného přenosového prostředí (mnohacestné šíření signálu, úniky, dopplerův jev, meteorologické vlivy na pozemní a satelitní komunikaci) s návazností na výpočet a návrh energetické bilance rádiového spoje (propočet parametrů při požadované hranici chybovosti přenosu). Při studiu se řeší i moderní metody eliminace vlivu přenosového prostředí, jako jsou diverzitní systémy, systémy s rozprostřeným spektrem, s ortogonálním frekvenčním multiplexem, atd. Dále je studium zaměřeno do oblasti číslicového zpracování radiokomunikačních signálů (digitální up/down konverze, interpolace, decimace, softwarové řešení modulátorů a demodulátorů, softwarově definované rádio). Absolvent tak může odborně zvolit vhodnou formu komunikačního systému pro dané přenosové prostředí, navrhnout systém z hlediska energetické bilance celého spoje, případně realizovat dílčí části radiokomunikačních systémů.

Klíčové předměty oblasti: Televizní, rádiové a multimediální systémy (TRM), Radioelektronické systémy (RAS)

Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Realizace modemu QPSK na DSP procesoru s vizualizací IQ diagramu  Experimentální přenos obrazu digitální televize s užitím SDR  Měření parametrů signálu GPS  Příjem a vyhodnocování ADS-B signálů Uživatelské rozhraní pozemní stanice pro komunikaci s experimentálními satelity  Simulace VHDL modulace DSB  Symbolová synchronizace pro SDR  Anténní systém pozemní stanice pro komunikaci s experimentálními satelity

 • Televizní a obrazová technika

Studium televizní a obrazové techniky je zaměřeno na výklad základních principů snímací i reprodukční techniky obrazu, oblast číslicového zpracování obrazového signálu (redukce šumu, přepočet rozlišení) v softwarovém prostředí Matlab, oblast měření parametrů výstupních zařízení a jejich kalibrace (např. měření jasu, kontrastu, a barevného gamutu monitorů s kolorimetrem Minolta), měření přenosových systémů digitálního televizního vysílání DVB první a druhé generace (měření s generátory a přijímači DekTec a Alitronika, s analyzátorem Promax TV Explorer a Rohde Schwarz, modelování vlivu přenosového kanálu), oblast návrhu a analýzy anténních rozvodů signálů, oblast objektivního i subjektivního hodnocení kvality přenášeného obrazu, atd. Absolvent se tak může např. dobře orientovat v základních parametrech výstupních článků zobrazovacích zařízení a přístrojů, v metodikách jejich měření, může navrhovat specifický systém a metodiku kontroly výstupní kvality obrazu, může diagnostikovat a navrhovat řešení při problémech s příjmem digitálního televizního vysílání.

Klíčové předměty oblasti: Televizní, rádiové a multimediální systémy (TRM), Radioelektronické systémy (RAS)

Přehrát video - Platforma pro příjem a monitorování digitálního televizního vysílání

Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Aplikace DVBmonitor na platformě Linux pro embedded systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémyStudijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Testování parametrů zraku

 • Nízkofrekvenční elektronika a nízkofrekvenční měřící technika

V rámci specializovaných předmětů jsou studenti seznámeni s principy funkce základních topologií nízkofrekvenčních obvodů využívaných v oblasti zvukové techniky a systémů určených pro zpracování nízkofrekvenčních a nízkoúrovňových signálů. Jsou uvedeni do problematiky syntézy některých typických topologií zapojení (např. nízkoúrovňové korekční předzesilovače s definovaným průběhem frekvenčních charakteristik), dále se zabývají optimalizací obvodů z hlediska šumových poměrů (výpočty šumových napětí, způsoby jejich minimalizace), nelineárního zkreslení a dynamického rozsahu a predikcí technických parametrů navrženého zařízení při hromadné průmyslové výrobě s definovanou použitou součástkovou základnou. K těmto účelům využívají pokročilé metody analýzy a optimalizační postupy s využitím moderních návrhových CAD systémů z kategorie obvodových simulátorů Spice. Součástí výuky je i praktická realizace navržených zařízení, jejich oživení, ověření správné funkce a kompletní změření technických parametrů včetně porovnání výsledků měření s parametry definovanými při návrhu. Studenti jsou také seznámeni s moderními měřícími přístroji, jejich obsluhou a současnými měřícími metodami využívanými při nízkofrekvenčních měřeních a signálové analýze. Důraz je také kladen na zvládnutí obsluhy komplikovaných měřících systémů a sw nástrojů (např. LabView, Matlab) určených pro jejich automatizované řízení a vyhodnocení naměřených dat.

Klíčové předměty oblasti: Zvuková technika (ZVT), Zpracování zvuku a obrazu (ZZO)

Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Prototyp výkonového zesilovače 80W  Experimentální vzorek měřícího mikrofonního předzesilovače  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Prototyp cenově optimalizovaného aktivního monitoru pro poslech v blízkém aklustickém poli s možností korekce parametrů poslechového prostoru

 • Profesionální a komerční zvuková technika, akustika a elektroakustika

Studenti jsou seznámeni se základními akustickými veličinami, základními typy akustických polí, měřícími přístroji a metodami využívanými při akustických měřeních, s principy elektroakustických měničů a způsobem jejich měření s cílem získat praktické dovednosti využitelné v praxi. Dále se studenti zabývají problematikou principů funkce, topologiemi a technickými parametry profesionálních a komerčních zvukových zařízení využívajících analogové a především digitální zpracování zvukového signálu (záznamové a reprodukční technologie, zesilovače, analogové a digitální linkové přijímače/vysílače, převodníky atd.). Jsou také seznamováni se specifickými signálovými operacemi (algoritmy číslicového zpracování signálu), které jsou využívány v současných digitálních zvukových zařízeních (např. specifické způsoby kódování zvukového signálu). Součástí výuky je řešení semestrálních projektů specializovaných na probíranou problematiku s cílem upevnit znalosti a praktické schopnosti studenta a osvojit si způsob návrhu, realizace a vyhodnocení technických experimentů včetně prezentace výsledků dosažených při řešení projektů. Dále jsou součástí výuky semináře a exkurze na předních českých pracovištích, jenž se zabývají problematikou zvukové techniky (např. provozy Českého rozhlasu, GZ Media atd.)

Klíčové předměty oblasti: Zvuková technika (ZVT), Akustika (AK)

Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Měření hlukového pozadí, rychlého a pomalého kolísání pohonné jednotky gramofonu  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy

 • Anténní a mikrovlnná technika

V rámci studia anténní techniky je student seznámen s teorií šíření elektromagnetické vlny, principem fungování vedení a obvodů s rozloženými parametry a s návrhem anténních struktur v provedení klasickém i plošném (na DPS) za pomocí moderních CAD programů určených pro jejich návrh a analýzu. Součástí je i ověření návrhu pomocí měření v otevřeném poloprostoru a v bezodrazové komoře. Studium mikrovlnné techniky je zajištěno v předmětu obsahujícím základní teorii mikrovlnných obvodů, rozptylové parametry, výpočet impedančních přizpůsobení až po návrh složitějších prvků přenosového systému, jako jsou rozbočovače a slučovače signálu, směrové vazební členy, nízkošumové zesilovače pro velmi slabé signály nebo výkonové zesilovače. Při výuce jsou opět použity nejmodernější programy pro návrh a analýzu těchto obvodů. K dispozici je veškerá měřící technika na demonstraci vyučované teorie a pro ověření výsledků návrhu. Po absolvování těchto předmětů je student schopen plnohodnotného návrhu vysokofrekvenčních komunikačních systémů a je schopen dosáhnout jejich efektivního využití doplněním o speciální přenosové bloky, navržené na míru požadované aplikaci.

Klíčové předměty oblasti: Elektromagnetické vlny (EV), Antény (ANT), Radioelektronické konstrukce a měření (RKM), Radioelektronické systémy (RAS), Televizní, rádiové a multimediální systémy (TRM)

Navržený planární mikrovlnný obvod  Modelování antén  Měření vzorku patch antény  Navržený rozbočovač signálu GPS  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Testy mikrovlnných antén

 • Telekomunikační technika a informační technologie

Studenti jsou seznámeni s problematikou přenosu číslicových signálů a technikami využívanými při jejich přenosu, přenosovými prostředími a technickými limity platnými v těchto prostředích, dále se zabývají technikami zabezpečení přenosu dat proti chybám, metodami digitalizace hovorového signálu, objektivními metodami pro měření kvality přenosu hovorového signálu (QoS), jsou seznámeni s principy zařízení určených pro multiplexní přenos signálu, digitálními trakty, topologií telekomunikačních systémů, telefonními ústřednami a principy jejich funkce, metodami vhodnými pro jejich správnou optimalizaci a dimenzování, dále je řešena problematika přístupových sítí a také základy technologií určených pro přenos hlasu v IP sítích (VoIP). Další kurzy se zabývají síťovými technologiemi, směrovacími protokoly a koncepty, LAN přepínači, bezdrátovými technologiemi, WAN sítěmi a vývojem sw aplikací pro mobilní zařízení. Kurzy síťových technologií jsou realizovány v rámci  programu NetAcad, který je garantován společností Cisco Systems: Výuka síťových technologií v rámci oboru Telekomunikační a multimediální systémy

Klíčové předměty oblasti: Telekomunikační technika (TT), Telekomunikační systémy (TS), Komunikační sítě 1, 2, 3, 4 (KS1, KS2, KS3, KS4), Detekční a opravné kódování, implementace (DOK), Tvorba aplikací pro mobilní zařízení (TAM)

Navržený převodník protokolu Contact ID na protokol TCP  Zrealizovaná mobilní bezdozvuková akustická komora pro měření elektroa-kustických parametrů telekomunikačních zařízení  Zrealizovaná mobilní bezdozvuková akustická komora pro měření elektroa-kustických parametrů telekomunikačních zařízení  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Schéma zapojení pracoviště pro měření odolnosti ADSL modemů proti rušení  Pracovistě pro měření xDSL technologií  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy

 • Měřící technika, číslicové zpracování signálů a elektronika

V rámci specializovaných předmětů jsou studenti seznámeni s problematikou číslicového zpracování signálů a způsoby implementace metod číslicového zpracování signálů, dále se zabývají měřícími systémy, základními funkčními bloky měřících přístrojů, způsoby jejich technické realizace, topologií měřícího řetězu včetně automatizovaných měřících systémů a jejich řízením. Další kurz je věnován problematice napájecích obvodů a zdrojů používaných v moderních elektronických systémech a zařízeních.

Klíčové předměty oblasti: Číslicové zpracování signálů (CZS), Elektronické měřící přístroje (EMP), Elektronické měřící systémy (EMS), Elektronické napájecí zdroje (ENZ)

Navržený řídící počítač pikosatelitu PilsenCube  3D model řídícího počítače pikosatelitu PilsenCube  Motiv DPS řídícího počítače pikosatelitu PilsenCube  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Prototyp napájecího zdroje měřícího mikrofonního předzesilovače  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy  Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy


Nadstandardní aktivity studentů v průběhu studia a jejich zapojení do projektů

 • Práce na studentských grantových projektech

Během prvního ročníku navazujícího magisterského studia je možné si vytvořit vlastní projekt nebo se zapojit do vyhlášeného odborného projektu, v rámci něhož získáváte finanční prostředky na jeho realizaci a také odměnu formou stipendia vyplaceného v dávkách v průběhu řešení projektu. Řešení projektů je pro Vás přínosné především z těchto důvodů:

 • získáváte mimořádné stipendium po dobu řešení projektu
 • seznámíte se detailně s řešenou problematikou, moderními sw nástroji pro analýzu/syntézu, CAD systémy používanými v průmyslu, špičkovou měřící technikou, získáte praktické zkušenosti atd.
 • jste vedeni k vědecké práci, analýze problému, nalezení jeho optimálního řešení, systematické přípravě a vyhodnocování experimentů, tvorbě technických zpráv, odborných článků, máte možnost publikovat výstupy řešení projektu v časopisech a na konferencích (Vaše publikační a vědecké aktivity můžete připojit do Vašeho profesního životopisu jako nezpochybnitelnou odbornou aktivitu)
 • úspěšně řešený projekt může přejít v téma Vaší diplomové práce, což je nejlepší možný způsob, jak vytvořit velmi kvalitní závěrečnou práci v rámci Vašeho studia s minimálním časovým stresem a navíc finančně ohodnocenou formou stipendia

Příklady témat projektů řešených našimi studenty:

 • Subjektivní hodnocení kvality stereoskopického obrazu
 • Zjištění orientace pikosatelitu analýzou signálu z optických čidel
 • Efektivní komunikační systém pro pikosatelity
 • Návrh, implementace a ověření metodiky pro testování a měření technických parametrů AD/DA převodníků s velkým dynamickým rozsahem
 • Ověření možností využití nástrojů rozšířené počítačové podpory syntézy a optimalizace elektronických obvodů pomocí obvodových simulátorů
 • Využití moderních přenosových technologií v dohledových a zabezpečovacích systémech - návrh a realizace převodníku protokolu Contact ID na protokol TCP
 • Moderní objektivní měřící metody určené pro měření kvality telekomunikační hovorové služby
 • Metody pro měření nf přenosových parametrů analogových a digitálních telefonních terminálů a možnosti jejich praktické realizace
 • Psychoakustické měřící metody optimalizované pro měření nízkofrekvenčních zvukových částí multimediálních a sdělovacích zařízení
 • Moderní objektivní měřící metody používané při zpracování digitálních multimediálních signálů se zaměřením na kvalitu telekomunikační hovorové služby atd.
 • Práce na projektech oddělení Telekomunikační a multimediální techniky

Během minulých let jsme řešili výzkumné, realizační i výukové projekty, do kterých v případě zájmu přibíráme na výpomoc aktivní a zapálené studenty oboru TM. Jedním z dlouhodobě řešených vědeckých projektů s výrazným podílem studentů na jeho řešení je vývoj univerzitního pikosatelitu PilsenCUBE. Dále se studenti účastní dalších projektů např. formou přípravy nových laboratorních úloh, podílejí se na rozvoji měřících pracovišť, na inovaci a rozšiřování výuky v rámci projektů Fondu rozvoje vysokých škol. Zde můžeme jmenovat např. projekty:

 • Inovace laboratorní výuky v oblasti kolorimetrie, měření optických parametrů zobrazovacích technologií a jejich kalibrace
 • Inovace laboratorní výuky předmětu Radioelektronické systémy v oblasti měření nové generace digitálního televizního vysílání
 • Inovace laboratorní výuky v oblasti hodnocení kvality zpracování a přenosu obrazové informace
 • Měření parametrů perspektivních systémů pro digitální rozhlasové vysílání
 • Měření parametrů satelitních systémů a jejich nasazení do výuky
 • Inovace výuky v oblasti zpracování a měření kvality přenosu zvukové informace sdělovacími zařízeními s využitím objektivních měřících metod
 • Rozšíření a inovace výuky v oblasti měření, testování audio systémů a nízkofrekvenčních zařízení
 • Vytvoření pracoviště pro experimentální výuku sdělovací techniky se zaměřením na digitální přenosové systémy a přístupové sítě
 • Rozvoj a zkvalitnění výuky v oblasti zvukových záznamových technologií, číslicového zpracování a reprodukce zvuku
 • Inovace výuky předmětů Semestrální projekt a Vývojové práce na projektech pro kombinovanou formu studia
 • Rozšíření možností výuky v akustických laboratořích do oblasti elektroakustiky
 • Rozšíření a modernizace výuky v oblasti digitálních zvukových technologií a systémů atd.
 • Zpracovávání diplomové práce již od prvního ročníku navazujícího studia

Protože kvalitní technicky zaměřená diplomová práce vyžaduje rozsáhlou analýzu problému a systematický návrh řešení včetně jeho realizace, umožňujeme studentům již na začátku magisterského studia vhodně vybrat a naplánovat řešení konkrétního tématu diplomové práce se zvoleným vedoucím, tzv. garantem závěrečné práce. Téma práce je pro Vás dlouhodobě rezervováno a můžete jej začít řešit s dostatečným časovým předstihem např. v rámci výše zmíněných studentských projektů, pokud je to vhodné a přínosné vzhledem ke zvolenému tématu a rozsahu práce. Později se můžete rozhodnout, zdali chcete zvolené téma dále závazně řešit jako svojí diplomovou práci. Získaný časový předstih Vám umožní nejen hlubší proniknutí do řešeného problému, ale také získáte více času na finální realizaci a na zvládnutí vývojových prostředků, apod. Tím Váš odborný potenciál opět vzroste nad standardní studijní rámec a zvýší se Vaše šance úspěšného získání vhodného zaměstnání, resp. budete disponovat výraznou výhodou při ověřování Vašich znalostí, schopností a odborných aktivit např. při vstupních pohovorech u potencionálních zaměstnavatelů. A zde skutečně platí, že se člověk učí pouze tím, co sám realizuje a řeší, tzn. na konkrétních příkladech a situacích. Svojí aktivní účastí na projektech předejdete nepříjemným situacím, kdy potencionální zaměstnavatel např. zjistí, že jste nikdy v ruce nedržel/a páječku, neumíte odpájet SMD prvek, nezvládáte obsluhu současné měřící techniky a měřících systémů, neumíte využívat žádné návrhové CAD systémy atd.

 • Přístup do laboratoří a konzultace s pracovníky oddělení, katedry a dalších pracovišť

Zajímáte se o vývoj elektronických systémů a snažíte se doma konstruovat, vyvíjet vlastní hw zařízení? Pak určitě tušíte, kolik měřících přístrojů a další techniky by jste potřebovali k oživování, vývoji, testování navrhovaného zařízení a jak je toto vybavení finančně nákladné. Nabízíme Vám po dohodě s konkrétním pracovníkem oddělení laboratorní zázemí s velmi kvalitní měřící technikou od světových výrobců (Rohde Schwarz, Agilent, Audio Precision, National Instruments, Tektronix...), SMD pájecí techniku a další přístrojové vybavení pro oživování včetně odborných konzultací. Výsledky své práce můžete např. prezentovat na místní konferenci Studentské vědecké odborné činnosti (https://svoc.fel.zcu.cz). Tato akce je pro Vás opět oponovanou zkouškou získaných odborných znalostí a provedené práce, navíc se jedná o soutěž, která Vám umožňuje srovnání s Vašimi ostatními kolegy a získání cen v případě úspěchu.


S jakým přístrojovým a sw vybavením se dostanete do kontaktu při studiu oboru TM?

Během výuky a při vlastní práci na projektech studenti využívají specializované softwarové nástroje, návrhové a výpočetní systémy (tj. současný "průmyslový a vědecký standard"):

Uvedené sw nástroje jsou široce využívány v průmyslu a výzkumných centrech. V laboratořích se studenti dostávají do kontaktu s moderní měřící technikou, jako příklad lze uvést:

 • spektrální analyzátory
 • osciloskopy, logické analyzátory
 • vf, nf generátory
 • programovatelné napájecí zdroje
 • vektorový signálový analyzátor
 • vektorový obvodový analyzátor
 • šumový spektrální analyzátor
 • přístroje pro měření televizních signálů a přenosových řetězců
 • přístroje pro záznam a reprodukci radiových signálů
 • stanice softwarově definovaného rádia USRP pro příjem a vysílání od firem Ettus a National Instruments
 • stanice softwarově definovaného rádia Winradio
 • nízkofrekvenční signálové generátory a analyzátory pro zpracování audio signálu v analogové i digitální doméně

Uplatnění absolventa oboru Telekomunikační a multimediální systémy v praxi

Studenti oboru jsou v rámci výuky řady povinných i povinně volitelných předmětů důsledně vedeni k řešení realizačních projektů a semestrálních prací majících vazbu na problémy řešené v praxi v oblasti sdělovací techniky a elektroniky. Cílem těchto snah je osvojení si vhodných metod, postupů a způsobu uvažování budoucího inženýra, které aplikuje při řešení zadaných technických úkolů. Tento přístup umožní studentovi nalézt skutečné řešení zadaného problému (nikoliv vytvoření  "tzv. pseudořešení na papíře", které nelze v praxi nikdy aplikovat - tzn. "typické školní úlohy bez vazby na realitu"). Studenti jsou schopni:

 • uvažovat v intencích skutečného inženýrského myšlení s určitým nadhledem nad řešenou problematikou
 • kriticky zhodnotit výsledky svých technických řešení a výsledky své práce
 • pracovat s informačními zdroji a posuzovat jejich věrohodnost a informační obsah
 • pracovat s technickou dokumentací, katalogovými listy a aplikačními poznámkami výrobců elektronických součástek, zařízení, měřící techniky a sdělovacích systémů
 • objektivně zhodnotit výsledky měření, odhalit možné chyby měření a jejich příčiny, automatizovaně zpracovávat data z provedených měření v sw aplikacích Matlab, LabView
 • profesionálně zpracovat a publikovat výsledky své práce, vytvářet protokoly z měření, technické zprávy, technickou dokumentaci
 • zvládat obsluhu komplikovaných měřících přístrojů a měřících systémů, které jsou běžně používány v oblasti sdělovací techniky k měření, signálové analýze, řízení měřících řetězů atd.
 • využívat měřící metody a postupy, které se aplikují u velmi složitých zařízení
 • zvládat obsluhu CAD návrhových systémů, které se používají v praxi
 • navrhovat elektronická zařízení se zaměřením na oblast sdělovací techniky, provádět jejich testování, měření a servis
 • konfigurovat a provozovat sdělovací zařízení
 • provádět návrh, konfiguraci a výstavbu informačních síťových technologií (Výuka síťových technologií v rámci oboru Telekomunikační a multimediální systémy) a telekomunikačních systémů
 • provádět návrh, realizaci, testování a konfiguraci multimediálních a zvukových systémů nebo jejich částí
 • řešit úlohy vývoje či zastávat manažerské funkce zejména v oblasti elektronických komunikací, radioelektroniky, audiovizuální techniky, multimediálních, řídících a informačních systémů

Znázornění studijního plánu oboru Telekomunikace a multimédia

Grafické znázornění studijního plánu oboru Telekomunikace a multimédia, včetně složení předmětu, jejich stručných anotací a ohodnocení kredity najdete zde

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (tm_obor_v4.pdf)tm_obor_v4.pdf[Prezentace oboru TM]6829 Kb01/06/15 20:51